บริการของหน่วยงาน

การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management Service)

บริการให้คำปรึกษาและประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตลอดกระบวนการจนได้รับความคุ้มครอง


การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Service)

ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา เจรจาต่อรองและจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีแก่บุคลากร มจธ.ตลอดจนการติดตามดูแลโครงการ เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยให้พร้อมใช้ในระดับอุตสาหกรรม

การให้บริการด้านอื่นๆ
  1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดหาเครื่องมือสำหรับการสร้างและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  2. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
  3. ให้คำปรึกษาและบริการการบริหารจัดการสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP Law) และ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ(Business Law)
  4. เจรจาต่อรองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการวิจัยประเภทต่างๆ
  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

บริการของหน่วยงาน