บริการสำหรับภาคเอกชน

ขอบเขตการให้บริการ
1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) คือ การที่เจ้าของเทคโนโลยีอนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้เพื่อขาย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 1. อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
 2. อนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non- Exclusive Licensing)

2. รายละเอียดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Term of Licensing) ที่จะเจรจากันมีดังนี้
 1. ขอบเขตของเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Scope of Technology)
 2. ระยะเวลาของการใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Period of Licensing) อยู่ในช่วง 2-10 ปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเทคโนโลยีและตลาด
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี (นักวิจัย) และผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี (บริษัท)
 4. เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
 5. ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
   5.1 ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับอนุญาตชำระให้แก่ผู้อนุญาตเพื่อตอบแทนการเข้าถึงเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของผู้ขอรับอนุญาตในการขอใช้สิทธิในเทคโนโลยีนั้นๆ
   5.2 ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี (Royalty fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับอนุญาตชำระให้แก่ผู้อนุญาตเพื่อตอบแทนการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ

3. สิทธิและประโยชน์ที่จะได้จากการรับอนุญาตสิทธิเทคโนโลยี
 1. สิทธิการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงระหว่างคู่สัญญา
 2. ผู้อนุญาตจะเข้าอบรมให้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องตามหลักทางวิชาการ
 3. ผู้รับอนุญาตจะได้รับการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคหลังการรับอนุญาตสิทธิ

ขั้นตอนขอรับบริการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-470-9626


รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-470-9626


ข่าวประชาสัมพันธ์