บริการสำหรับนักวิจัย

ขอบเขตการให้บริการ

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมให้ความรู้และจัดหลักสูตรด้านการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน แจ้งข้อมูล และขอขึ้นทะเบียน ตลอดกระบวนการ รวมถึงยื่นคำร้อง คำคัดค้าน อุทธรณ์ และการกระทำใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาร่วมพิจารณา ให้ความเห็นในงานนิติกรรมด้านความความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนามมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการให้บริการยื่นขอจดทะเบียน แจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลภายนอก


ขั้นตอนขอรับบริการ
  1. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การร่างรายละเอียดการสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูล
  2. ผู้สร้างสรรค์จัดส่งร่างรายละเอียดและเอกสารแจ้งความจำนงขอรับความคุ้มครอง
  3. ตรวจสอบร่างรายละเอียดการสร้างสรรค์
  4. เตรียมเอกสารประกอบคำขอสัญญาโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  5. ดำเนินการขอจดทะเบียนกับหน่วยผู้รับผิดชอบ
  6. ติดตามดำเนินการจนทรัพย์สินทางปัญญาได้รับจดทะเบียน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์