บุคลากร

ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ดร. จีสุดา เกตุกราย

ดร. จีสุดา เกตุกราย

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

Ms.Eliza Stefaniw, JD

Ms.Eliza Stefaniw, JD

Intellectual Property Management and Communication Specialist

คุณบัณฑิต คำภูษา

คุณบัณฑิต คำภูษา

นักทรัพย์สินทางปัญญา

คุณบัณฑิต คำภูษา

คุณชนาภ ขยันนา

นักทรัพย์สินทางปัญญา