ความเป็นมา

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology Transfer Office (TTO) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พันธมิตรทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมและสังคม

เป้าหมาย (Goal)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น